In onze organisatie willen we een zo groot mogelijk bereik hebben richting onze doelgroep en haar doelstelling.

Daarom zoeken we naar mensen en organisaties die hier ervaring mee hebben. Onze doelgroep bestaat uit; alle militairen(actief, post actief, met en zonder veteranen erkenning) en hun ouders, partners en kinderen. Uiteraard mogen deze ook meerdere raakvlakken hebben. Alle taken en rolverdelingen worden zo ingedeeld dat er altijd een helikopterview is op de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten.

Om dit mogelijk te maken kun je onze organisatieopzet eigenlijk verdelen in 5 hoofdpunten.

Die elk op zich weer te verdelen zijn in 3niveaus
dankzij deze opzet kunnen we onderdeel zijn van zowel onze doelgroep als partijen die zich voor hen inzetten.
Dit vinden we belangrijk omdat wij geloven dat je, je doelgroep alleen kunt helpen als je weet wat er leeft en welke noodzaak en
behoefte daar uit vloeien.
bovendien moet je niet het wiel opnieuw willen uitvinden als die ergens al succesvol rolt.
dan ken je beter samenwerken en waar mogelijk deze aanvullen of versterken.
Om die reden verdelen we elk deel van onze organisatie in op;
Niveau 1 die onze Doelgroep vertegenwoordigd
Niveau 2 die ons als Organisatie vertegenwoordigd
Niveau 3 die onze Doelstelling vertegenwoordigd.
 Zo is in principe ons bestuur leading.
Het bestuur kan echter niet alles ongecontroleerd beslissen en besluiten.
Deze heeft wel degelijk verantwoordelijkheid af te leggen aan haar doelgroep en de achterban.
Deze werkwijze moet er op toezien dat alles niet alleen soepel en overzichtelijk verloopt.
maar vooral ook dat, organisatie, doelgroep en doelstelling beschermd zijn tegen fraude en misbruik.
In voorkomende gevallen kan hier direct op ingespeeld worden..
Wat wij nog veel belangrijker vinden, is dat bestaande organisaties meer en beter gaan samenwerken.
Nieuwe organisaties kunnen meteen aansluiting vinden bij een overzichtelijke en onderbouwde opzet.
Zonder daarbij meteen een jas uit te delen.
Doel van deze opzet;
De elementen uit deze opzet zijn op zich zelf niet nieuw.
De structuur van deze opzet is uniek en door de stichting zelf bedacht, en wordt al zelfs door verschillende organisaties gekopieerd.
Dit gebeurt overwegend uit eigen belang en niet in het belang van hun doelgroep.
Doel van deze opzet is dat we ons niet alleen voor de doelgroep inzetten, maar ook zelf de doelgroep zijn.
Wij zijn van mening dat wij onvoldoende kunnen inschatten wat de noodzaak en behoeftes zijn als wij deze zelf niet goed kennen.
Natuurlijk is het ook goed om enige afstand te houden om daarmee niet op emotie te handelen.

Hieronder ziet u een overzicht, van de functies en rolverdeling in de opzet waar de stichting nu al naar toe groeit:
Dit is de reden dat MManagement heeft gekozen voor een elkaar ondersteunend systeem.
In deze opzet gaan wij zelf niet op de zorgstoel zitten maar proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de bestaande hulp en zorg die dit kunnen oppakken.
Op die manier creëren we interactie waar wensen en mogelijkheden worden gekoppeld.
Samen kunnen we kijken naar hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden opgepakt

verdeling van de organisatie cirkel is onderverdeeld in 3 Niveaus
Niveau 1 (Doelgroep) word gevormd door de ondersteuning teams(OT)

Deze groepen van individuen vormen samen teams die het DB helpen met de uitvoering van de doelstellingen en initiatieven. Dat betekend automatisch dat het bestuurslid dat daaraan gekoppeld is ook de zeggenschap heeft over lopende zaken. Althans voor wat betreft M-Management aan gaat. Het team formuleert haar eigen beleid en maakt hierover afspraken met M-management. Het komt erop neer, dat er één aanspreekpunt komt. De functionaris kan direct worden benaderd zonder tussenkomst van secretariaat of vergelijkbaar. Via dit contact worden, conform gemaakte afspraken, diensten/producten beschikbaar gesteld om de doelstelling en doelgroep te ondersteunen. Hiervoor zijn we per direct op zoek naar mensen die op welk vlak dan ook ons willen helpen. Zo hebben we verschillende Facebookpagina’s en andere zaken die vanuit huis bijgehouden kunnen worden in het belang van voor M-Management. Het centrale aanspreekpunt van elk team houdt feeling met het dagelijks bestuur die tevens de werkzaamheden coördineert en leid.
Niveau 2 (organisatie) wordt gevormd door het Dagelijks bestuur(DB)

Het DB als managementteam van M-Management bewaakt de doelstellingen voor de doelgroep.
Tevens ziet het DB op de dagelijkse gang van zaken. Alle activiteiten van subgroepen worden via het desbetreffende bestuurslid gecoördineerd.
Wij zijn per direct op zoek naar bestuursleden die niet alleen empathie hebben met doelgroep van M-Management, maar ook de tijd en moeite kunnen en willen nemen om M-Management hierin te gaan leiden. Deze mensen zullen het heel druk gaan krijgen omdat ze niet alleen in het DB van M-Management zitting hebben, maar daar naast ook een managementfunctie hebben over het onderdeel dat aan zijn/haar functie is gekoppeld. Dit vereist toewijding en organiserend vermogen wat graag terugzien in uw ervaring.
Niveau 3 (Doelstelling) wordt gevormd door De achterban & partners(A&P)

De samenstelling van de commissies borgt de doelstellingen van M-Management. Door vertegenwoordiging vanuit de diverse doelgroepen worden behoeftes duidelijk en kunnen deze worden aangepakt. Zonder deze commissies heeft M-Management niet alleen geen aansluiting met de doelgroep en haar behoeftes maar mist M-Management ook de garantie het verschil te kunnen maken in nakomen van onze beloftes. Wij zijn per direct op zoek naar mensen en organisaties die deze commissies gaan helpen op te zetten en vertegenwoordigen. Wij zijn zoek naar mensen met ervaring en vanuit bijvoorbeeld de volgende doelgroepen: KCT, Korps Mariniers, Luchtmobiel, Landmacht, Luchtmacht, Marine, Genie, GNK, Verbindingsdienst, Militair Transpoort, GV, LZV, Bonden, Juristen, ouders, (ex)Partners en kinderen van ALLE Militairen met en zonder Veteranen erkenning. ook staan wij open voor iedereen die empathie heeft met (een deel van) deze doelgroepen, en die bereid zijn, zijn/haar tijd belangeloos in te zetten.
functies Niveau 1 functies Niveau 2 functies Niveau 3
© MManagement 2008