Doelgroep & doelstelling


De stichting is sterk van mening dat 80% van alles wat er nodig is om goede hulp, zorg en begeleiding aan alle militairen en hun gezin te geven er wel al is.
Waar het volgens de stichting structureel fout gaat is dat deze instellingen zo sterk op zich zelf gericht is dat deze soms meer hooi op de vork aan kan, dan dat ze kunnen tillen.
Meestal is dit onbewust maar soms is dit ook met opzet omdat men dan meer met eigen belang bezig is dan met de doelgroep of doelstelling.
Daarnaast is het helaas ook nog zo dat er partijen zijn die commercie voor het belang van hun doelgroep stellen en er zijn partijen die het vooral belangrijk vinden in een echo-bubbel te zitten en daarbij compleet voorbij gaan in hoe men beter en efficiënt hun doelgroep kunnen helpen. Er zijn er zelfs die zo vastgeroest zitten in een achterhaald methodiek dat deze de aansluiting met hun doelgroep compleet verloren zijn en daarom maar hun aandacht verdelen in een doelgroep die in zekere zin wel overeenkomsten heeft maar toch totaal anders is.
Dit laatste is helaas een trend die nu al enkele jaren loopt en die inmiddels ook al begint te laten zien dat dit een foutieve inschatting is. Dus laten zei straks twee doelgroepen in de kou staan.


De doelgroep voelt zich daardoor niet altijd serieus genomen en gesteund en gaat daarom zelf een ander voetstuk zoeken of creëren.
Dit maakt dat men allemaal verschillende groepen ontstaan die allemaal boven de rest uit wil komen. dit maakt dat men nu laat overkomen dat er verschillende veteranen bestaan.
Terwijl er toch echt maar één soort veteraan bestaat en die staat vermeld en omschreven in de veteranenwet. De gemiddelde burger snapt daardoor nog steeds onvoldoende tot niet wat veteraan zijn inhoud en waarom ze zijn zoals ze zijn. De zorg die zich niet op veteranen richt maar er wel mee te maken krijgt, weet daardoor ook niet altijd hoe of wat het beste is om te doen in zo’n geval.
Daarom wil de stichting de Erkenning en Herkenning van deze partijen ondersteunen met het herkenbaar en toegankelijk maken van deze doelgroep en aanverwante zaken. Om zo een einde te maken aan het verzanden in eilandjes van deze partijen.

Daarnaast hebben we dan nog tal van mensen die buiten de veteranenwet vallen. Die wel degelijk ook recht hebben op enige erkenning en zo nodig hulp/zorg. We hebben het dan over de militairen die dienstslachtoffer zijn. Zei vallen buiten de veteranenwet, maar hebben wel degelijk een rugzak door de dienstervaring in eigen of buitenland. Tot slot de aanverwante van deze twee groepen. De partners, kinderen en ouders. Met namen voor de laatste is vaak weinig tot totaal geen aandacht. wel als de militair nog thuis woont als die op uitzending gaat. maar daarna, of als de militair uit huis woont niet meer. Dat vind de stichting onacceptabel en ook daar mag meer aandacht voor komen.

daarom verzameld en deelt de stichting alles wat daarmee in verband staat en probeert de stichting al deze zaken op een open en structurele manier weer te geven en te delen. Daarnaast probeert de stichting overeenkomende partijen meer en beter met elkaar samen te laten werken. Kortom de stichting wil niet weer een zoveelste partij zijn in een logge muur dat zorg heet. Maar juist de specie die de stenen met elkaar verbind en er een deur in maken om die muur open en toegankelijk te maken. zodat als een instelling een veteraan of gezinslid onvoldoende of niet kan helpen, deze de persoon in ieder geval een advies kan geven hoe of waar hij/zij dit wel kan vinden en ondernemen we projecten die hierin ondersteuning en structuur bieden. De stichting is en wordt geen zorg instelling, maar probeert juist de hulp-zorg wat al bestaat en de doelgroep die er baad bij heeft meer naar elkaar te brengen en partijen die een gemeenschappelijke zorg of dienst hebben, meer met elkaar te connecten en van elkaar te leren. Zodat de doelgroep er baad bij heeft.

dat betekent dus eigenlijk dat wij continu tegen de stroming in zwemmen want als je doe doelgroepen mag geloven is dit een “mission impassible”. Maar wij weten uit eigen ervaring en uit alles wat we zien en horen dat dit wel moet ontstaan omdat nu vandaag de dag te vaak en te veel onnodig veel in de kou staan en er in veel gevallen zelf niet uitkomen. De oprichter weet daar alles van.

dit was hij in 2003 tot 2006 en kwam daar gelukkig zelf op eigen kracht uit. Maar was dus wel jaren dakloos, aan de drank en suïcidaal. Zonder hulp of zorg die hem hier uit hielp en daarom richtte hij deze stichting op. om andere dergelijk leed te besparen.

top-banner-doelstelling

Doelstelling (1):

Het belangrijkste is de erkenning en de herkenning van de (gewonde) militair, zoals de veteraan EN, het gezin er om heen, zonder enig aanzien des persoon.
Naar ons inziens zijn er vel militairen en gezinsleden die letsel hebben en onvoldoende aansluiting vinden bij de hulp, zorg en diensten die hen hiermee kan helpen.
de stichting vind dit onacceptabel en wil daarom deze zaken meer en beter onder de aandacht brengen omdat de stichting van mening is dat de oplossingen van Noodzaak en behoefte er gerust wil is maar simpelweg onvoldoende gevonden wordt.
dit komt door twee zaken.
1) organisaties hebben zichzelf zo op een voetstuk staan dat men onvoldoende open staat voor aanvullingen en verbeteringen
2) organisaties hebben er een commercieel belang en staan daarom ontwellend tegen over concollega’s tot doorverwijzing of samenwerking.
daarom streeft de stichting er naar ALLE instanties en organisaties in kaart te brengen en daarbij zelf geen waarde oordeel te vellen over deugen en functioneren.

Doelstelling (2):

de stichting wil een einde maken aan het verzanden in eilandjes van de veteraan.
logo overheid.nl<= informatie over Wet- en regelgeving van de Overheid.
Volgens de overheid is er maar één soort veteraan en dat is de soort die omschreven in de veteranenwet.
er bestaat dus maar één soort veteraan en die hebben allenmaal hun persoonlijke trost en rugzak.

de stichting wil dan ook al deze mannen en vrouwen die met elkaar verbinden tot één familie met de slogan
Vele Missies één Veteraan

Doelstelling (3):

de stichting wil een onpartijdig platform zijn voor iedereen die een ander kan en wil helpen.
daarom heeft de stichting op het zorgkompas ook een hulpkompas geïnstalleerd.
hierop kunnen mensen die op een praktische manier een helpende hand willen bieden zich aanmelden als “Buddy”
deze Buddy’s staan bij de stichting in een afgesloten bestand en brengt hulp behoefde en hulp biedende bij elkaar.
op deze manier wil de stichting laten zien dat je met samen werken en elkaar te ondersteunen een grote noodzaak en behoefte,
eenvoudig en efficiënt op te lossen is.

Doelstelling (4):

Er is  een grote groep (oud)-militairen die ook een bijdrage hebben geleverd aan de vrede en veiligheid, maar die geen veteranen status hebben.
Deze groep wil de stichting ook ondersteunen, maar erkent en benadrukt hierin wel dat dit twee verschillende doelgroepen zijn.

De stichting wil ook hen eigen trots en erkenning geven voor hun bijdragen aan vrede en veiligheid.
Daarom willen wij voor iedereen die wel voor defensie heeft gewerkt, maar niet binnen de veteranenwet valt,
een eigen herkenbaarheid creëren waarvan erkenning en herkenning uitgaat

Doelstelling (5):

 de veteranenwereld nationaal met internationaal verbinden
in de loop der tijd zijn er vele Nederlanders om persoonlijke redenen geïmmigreerd

in die immigratie zitten er ook mensen van onze doelgroep.
daarnaast is het ook nog eens zo dat de problemen en uitdagingen in andere landen vaak erg op elkaar lijken.
sommige landen hebben hier meer of mensen ervaring mee en daar willen wij ook graag op inspelen.
daarom wil de stichting naast landelijk ook internationaal een rol gaan spelen en zullen we gaande weg onze diensten en producten ook over de grens gaan aanbieden aan organisaties die aansluiten op onze doelgroep en doelstelling. Om zo elkaar te versterken en zowel op nationaal als internationaal niveau van elkaar te leren. 


© Stichting M-Management 2008

Geef een reactie